Okutama, Japan

Shinjuku Central Park, Tokyo, Japan